Palvelut

Toimintaperiaatteet

Toimintani perusta nojaa vankkaan ammattitaitoon,  kiinnostukseen tutkia asiakkaan oikeudelliseen ongelmaan liittyvät juridiset kysymykset, sekä   kykyyn ottaa asioista selvää.  Yli 30 vuoden aikana hankkimani ammattitaito perintö-ja edunvalvontaoikeudellisissa asioissa antavat varmuutta oikeudellisten asioiden hahmottamiseen. Työni kulmakiviä ovat ammattitaidon jatkuva kehittäminen, vuorovaikutus asiakkaan kanssa sekä asioiden luottamuksellinen ja huolellinen hoitaminen.

Asiakkaan kuunteleminen sekä selkeä informaatio laista ja oikeuskäytännöstä, aikataulusta ja toimituksen vaiheista takaavat asiakkaiden tyytyväisyyden.

Puolueettomuus, riippumattomuus ja esteettömyys (jäävittömyys) korostuvat erityisesti pesänselvittäjän ja pesänjakajan toimissa.

Painopistealueet

Hoidamme mm. seuraavanlaisia toimeksiantoja:

Edunvalvontavaltuutukset  ja hoitotahdot

 •  Varautuminen tilanteeseen, jossa et kykene huolehtimaan omista asioistasi:  etukäteen määräykset, miten omaisuutta ja henkilökohtaisia asioita hoidetaan

Perintöoikeus 

 •  Perunkirjoitukset
 • Pesänselvitykset ja perinnönjaot oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana
 • Sovintoratkaisuja jakamattoman kuolinpesän hallinnossa
 • perinnönjakoon liittyvät  ositustoimitukset 
 • konsultointi kuolinpesien asioissa

Testamenttioikeus

 •  keskinäiset testamentit
 •  yksin laadittavat jälkisäädökset
 •  avio-oikeuden huomioiminen / poissuljenta
 •  Testamettilahjoitukset
 •  konsultointi perimykseen liittyen esimerkiksi perherakenteiden muuttuessa

 

Kustannukset

Toimistomme hinnoittelu perustuu Suomen Asianajajaliiton vahvistamiin asianajopalkkioiden määräämisperusteisiin.

Alkuneuvottelu (enintään 15 minuuttia) on maksuton, ellei se johda toimeksiantoon.

Tuntiveloituksemme on 190 euroa tunnilta, mihin lisätään arvonlisävero 45,60 euroa, jolloin kokonaisveloitus on 235,60 euroa tunnilta.

Palkkioon vaikuttaa toimeksiannon vaatima työn määrä ja sen laatu. Lisäksi huomioidaan tehtävän vaikeusaste ja kyseessä olevan etuuden arvo ja merkitys.

Palkkion määrästä voidaan sopia erikseen, mikäli työn määrä ja sen vaatima aika on arvioitavissa.

Tuntiveloitukseen sisältyvät toimiston yleiskulut kuten puhelin- ja tietoliikennekustannukset sekä tavanomaiset posti- ja valokopiointikulut.

Tuntiveloituksen lisäksi veloitamme asian hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten matkakulut ja viranomaismaksut.

Oikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana palkkio ts. perinnönjakokustannukset suoritetaan yleensä kuolinpesän varoista.

Mikäli toimimme perinnönjakokouksessa asiamiehenä, voimme selvittää tarvittaessa asiakkaan mahdollisuuksia oikeusturvavakuutuksen etuihin tai oikeusapuun.